Salgs og leveringsbetingelser

1: Aftalegrundlag m.v.
2: Priser og betalingsbetingelser
3: Mora og kreditforhold
4: Ejendomsforbehold
5: Leveringstid
6: Forsinkelse m.v.
7: Garantiforhold, mangler, afhjælpning og returnering
8: Begrænsning i købers hæveadgang
9: Ansvarsbegrænsning
10: Bestemmelser for øvrige serviceydelser
11: Købers misligholdelse
1: Aftalegrundlag m.v.

1.1 For enhver aftale (herefter kaldet “leveranceaftale”) indgået med CNH Media som leverandør gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser som anses accepteret af køber. Afvigende indkøbsbetingelser fra køber gælder kun, såfremt de særskilt er accepteret skriftligt af begge parter.

1.2 En leveringsaftale er først bindende for CNH Media, når køber har foretaget betaling, eller når levering er sket.

1.3 Såfremt der af CNH Media er udleveret produkter på prøve eller til lån, kan disse slettes af CNH Media når prøveperioden er slut. Modtageren hæfter for eventuelle omkostninger i forbindelse med opsætning.

1.4 Afbildninger og beskrivelser af produkter eller ydelser i brochurer, kataloger, prospekter og lignende er omtrentlige, og kan ikke anses som tilsikrede egenskaber. CNH Media tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer m.h.t. produkter før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

1.5 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af enhver kontrakt skal ske skriftligt mellem køber og CNH Media.

2: Priser og betalingsbetingelser

2.1 CNH Medias priser er fastsat ekskl. moms. CNH Media er berettiget til at debitere særskilt gebyr for installation og levering.

2.2 Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved aftaleindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem aftaleindgåelsen og den aftalte leveringstid, ændringer i leverandørprisniveauet for software eller tjenesteydelser, er CNH Media berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion.

2.3 Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved overgivelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.4 Køber er uberettiget til at foretage modregning baseret på krav, der ikke er skriftligt accepteret af CNH Media.

2.5 Tegnes der bindingsaftale, er aftalen uopsigelig i bindingsperioden og forlænges kontinuerligt med samme antal måneder, såfremt den ikke opsiges som følger: Ved bindingsaftale af 3 måneders varighed, skal opsigelse fremsendes skriftligt til bogholderi@cnh-media.com senest 14 dage efter forfald af 2. faktura. Ved bindingsaftale af 6 måneders varighed, skal opsigelse fremsendes skriftligt til bogholderi@cnh-media.com senest 14 dage efter forfald af 4. faktura. Ved bindingsaftale af 12 måneders varighed, skal opsigelse fremsendes skriftlig til bogholderi@cnh-media.com senest 14 dage efter forfald af 10. faktura. Ved en aftale uden bindingsperiode, skal opsigelse fremsendes skriftligt til nævnte mail inden modtagelse af næste faktura.

2.6 Rabatten i bindingsperioden er betinget af rettidig betaling af fakturaer. Såfremt betalingsbetingelser ikke overholdes, fremsendes rykker på normalprisen.

3: Mora og kreditforhold

3.1 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt CNH Media modtager utilstrækkelig og/eller efter CNH Medias opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er CNH Media berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af CNH Media fastsatte frist, er CNH Media berettiget til enten at hæve leveranceaftalen eller fastholde denne, i hvilke tilfælde CNH Media kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket.

3.2 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med 1 rate.

3.3 Ved enhver forsinket betaling har CNH Media uden forudgående påkrav ret til at beregne sig et rykkergebyr på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfald.

4: Ejendomsforbehold

4.1 CNH Media forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er præsteret. CNH Media er i tilfælde af købers mora berettiget til uden forudgående påkrav at afbryde det leverede. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som CNH Media måtte blive påført.

5: Leveringstid

5.1 Medmindre andet skriftligt er fastsat fra CNH Medias side eller skriftligt aftalt mellem parterne sker levering snarest muligt og under hensyntagen til leveringstider hos CNH Medias underleverandører. Leveringstiden anses som overholdt, når CNH Media forinden udløbet heraf kan dokumentere at produkt eller ydelse er afsendt eller står til rådighed.

5.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt forlænges leveringstiden tilsvarende, såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement.

5.3 Udarbejdelse af ydelsen leveret af CNH Media påbegyndes umiddelbart efter CNH Media har registreret 1. rate af betalingen, medmindre andet er aftalt mellem køber og CNH Media.

6: Forsinkelse m.v.

6.1 Foreligger der forsinkelse fra CNH Medias side med hensyn til levering af produkter eller ydelser, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber inden 2 dage efter forsinkelsen er indtrådt give CNH Media et rimeligt varsel til at foretage levering.

Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er køber berettiget til at hæve leveranceaftalen. Såfremt køber ikke inden de nævnte 2 dage efter forsinkelsens indtrædelse giver CNH Media et rimeligt varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet CNH Media blot skal foretage levering snarest muligt.

6.2 I tilfælde af force majeure er CNH Media dog fri for ethvert ansvar.

7: Garantiforhold, mangler, afhjælpning og returnering

7.1 CNH Medias eventuelle garantier har kun virkning for mangler, som gør produktet eller ydelsen ubrugelig. For leverandørgarantier gælder de i garantierne indeholdte vilkår.

7.2 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede produkt forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinjer fra CNH Medias underleverandører eller eventuelle retningslinjer udarbejdet af CNH Media, eller såfremt køber eller tredjemand uden CNH Medias samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede.

7.3 Med mindre andet er skriftligt aftalt gælder for de varenumre, der i de af CNH Media udstedte ordrebekræftelser er mærket med en stjerne, at disse varer ikke supporteres af CNH Media tekniske afdeling.

7.4 Oplysninger fra CNH Media eller fra dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed af produkter er alene vejledende, og CNH Media bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål, medmindre CNH Media har afgivet udtrykkelig og skriftligt tilsagn herom.

7.5 Ved modtagelsen af det af CNH Media leverede skal køber straks foretage en grundig undersøgelse heraf. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre manglen gældende inden 14 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Reklamerer køber ikke rettidigt bortfalder købers ret til at gøre manglerne gældende.

7.6 Ved begrundet og rettidig reklamation er CNH Media, efter eget valg og indenfor rimelig tid, berettiget til, at afhjælpe manglen. Såfremt CNH Media foretager rettidig afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve leveranceaftalen eller at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med eventuel afhjælpning skal køber loyalt medvirke til at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. CNH Media er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt afhjælpning ikke sker rettidigt kan køber hæve leveranceaftalen, eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligholdelses-beføjelser er begrænset hertil.

7.7 Den lange reklamationsfrist i Købelovens § 54 er ikke gældende for leverancer fra CNH Media medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der foretages afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindelige aftales reklamationsperiode.

8: Begrænsning i købers hæveadgang

8.1 Købers hæveadgang er begrænset idet køber som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, medmindre forsinkelsen eller manglen må anses at være af afgørende og væsentlig betydning for køber, og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne.

9: Ansvarsbegrænsning

9.1 CNH Medias eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor CNH Media har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt, og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tab af data, tab af goodwill og lign. Endvidere er CNH Medias eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til 10 % af det samlede vederlag i henhold til leveranceaftalen.

9.2 Med hensyn til produktansvar gælder det i punkt 9.1 anførte og følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. CNH Media er ikke ansvarlig for skade, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. CNH Media er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvor CNH Media produkter indgår, eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. l den udstrækning, CNH Media måtte blive pålagt produktansvar og overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde CNH Media skadesløs i samme omfang, som CNH Media ansvar er begrænset.

10: Bestemmelser for øvrige serviceydelser

10.1 For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc., beregnes de i leveranceaftalen aftalte timesatser, eller såfremt leveranceaftale herom ikke er indgået, de hos CNH Media til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for beregningen af prisen, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er CNH Media berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber. De nye priser træder i kraft fra reguleringens bekendtgørelse at regne. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

11: Købers misligholdelse

11.1 Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at CNH Media har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er CNH Media berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

11.2 Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

– 11.2.1 Købers manglende betaling

– 11.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden

– 11.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som hindrer CNH Media i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora)

11.3 Hvis Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er CNH Media, ud over at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at CNH Media er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

Menu